Skip to content

GBA-800-2A2 | CASIO卡西欧官方网站

常见问题

捜索

Personal Menu

G-SQUAD
GBA-800 系列

GBA-800-2A2

我的 G-SHOCK

搭配蓝牙连接、多功能计步器功能的G-SHOCK产品。GBA-800追加配色。

规格

* 在某些情况下,所列产品的色调可能与实际产品不同。

Select a location